Pravila i uslovi

Na konkurs za dodjelu novčanih sredstava u 2019. godini prijaviti se mogu:

 • Sportska udruženja, neprofitne organizacije
 • Udruženja ili stanove koje brinu o djeci i mladima
 • Dječji vrtići, osnovne i srednje škole

Pozivamo djecu i mlade, njihove mentore i druge stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama, neprofitna udruženja, sportska udruženja kao i udruženja koja se bave projektima za djecu i mlade, da prijave projekte čija bi realizacija mogla doprinijeti poboljšanju uslova života u zajednici, te dobrobiti djece i mladih. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece koja žive u teškim životnim uslovima, djece bez roditeljskog staranja, nadarene djece, itd. Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području). Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina u nekom području), humanitarni (direktno pomažu djeci i omladini iz osjetljivih skupina), sportski (koji direktno utiču na bolje zdravlje djece, omladine te u konačnici bolji život). Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

 

Tražimo dobre ideje u svim područjima života djece i mladih, a najbolje pomažemo ostvariti!

Projekti se tematski mogu vezati uz:

 • Obrazovanje: ideje za unapređenje učenja, sticanja i prenošenja znanja (uz pomoć svih raspoloživih sredstava, od prostornih do angažmana osoba, tehnika, korištenja printanih materijala do digitalnih tehnologija); promocija medijske ili finansijske pismenosti, promocija kulture, likovnog i pisanog stvaralaštva i sl.
 • Zdrav život i kvalitetno provođenje slobodnog vremena: ideje za uvođenje zdravih navika u svakodnevan život djece i mladih; od sportskih i rekreativnih aktivnosti do aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje životne sredine, boravak u prirodi, zdravu ishranu (isključeno je finansiranje odlazaka na takmičenja)
 • Inovaciju: ideje o izradi kreativnih ili tehničkih predmeta/pomagala; čijom bi se primjenom poboljšala organizacija ili proces, ovisno o području primjene

Uslovi i pravila učešća u konkursu:

 • prijavitelj mora biti pravno lice i registrovan pri mjerodavnoj instituciji u Bosni i Hercegovini (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali Pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja)
 • svaki učesnik može prijaviti samo jedan projekat
 • projekat već može biti proveden, ali može se prijaviti na konkurs samo ga prijavitelj želi ponovo provesti (neće se finansirati troškovi već realizovanih projekata)
 • projekat se prijavljuje putem posebnog obrasca koji možete popuniti ovdje
 • u prijavi se treba konkretno navesti na šta će se sredstva utrošiti (finansijski plan)
 • uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju koji prikazuju projekat ili logotip
 • nepotpune i nelektorisane prijave neće se razmatrati
 • iznos novčanih sredstava nije limitiran; prijavitelj treba predložiti traženi iznos, a Organizator će u slučaju odabira projekta procijeniti hoće li finansirati projekat u cijelosti ili djelomično
 • odobrena novčana sredstva moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja juna 2020. godine
 • svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uslove i pravila, objavljena na stranici www.uniqa.ba (samo opis i cilj projekta)
 • ovisno o prijavljenom broju i kvaliteti prijavljenih projekata, organizator će odlučiti o ukupnoj dodjeli novčanih sredstava za projekte
 • rok za podnošenje prijava je 01. juni do 00:00 sati te se prijave pristigle nakon tog datuma neće razmatrati
 • projekti će biti odabrani do 20. juna 2019.
 • učesnici konkursa čiji su projekti odabrani bit će o tome obaviješteni pisanim putem
 • ispunjavanjem obrasca prijave učesnik konkursa daje saglasnost za objavu podataka na web stranici uniqa.ba
 • Organizator zadržava pravo skraćivanja i uređenja tekstova prijava
 • Dobitnici novčanih sredstava dužni su podnijeti izvještaj o provedenom projektu najkasnije mjesec dana nakon završetka projekta
 • Između prijavitelja na konkurs i UNIQA osiguranja i/ili njegovih zaposlenika ne smije biti bilo kakvih sukoba interesa (npr. rodbinske veze)
 • Pravo učešća na konkursu nemaju političke partije, kao ni pravna lica sa političkim predznakom ili povezana na bilo koji način sa političkim partijama

Način prijave:

 • Projekt se prijavljuje putem posebnog obrasca koji se ispunjava online na web stranici Organizatora.
 • Nije moguće naknadno mijenjanje, brisanje ili ponovno slanje prijave na zahtjev prijavitelja.
 • Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti fotografiju, logotip ili ilustraciju projekta na koje prijavitelj ima pravo korištenja. Ne smiju se preuzimati fotografije niti drugi slikovni materijali s interneta te će se prijavitelji koji ih prilože, a Organizator utvrdi da su time narušena nečija autorska prava, biti isključeni iz konkursa. U fazi prijave nije potrebno prilagati nikakve dokumente.
 • Prijavitelj može uz popunjeni obrazac projekta i ilustraciju priložiti i video-prijavu ili prezentaciju projekta s detaljnijim informacijama. Takav materijal prilaže se prijavi isključivo putem linka. U slučaju slanja video materijala ili fotografija s djecom i mladima uključenim u projekat, takav materijal prethodno mora imati potvrdu roditelja.

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu provedbu. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stepenom korisnosti i uticaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije konkursa „Radost života“.  Nepotpune prijave i prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće se uzeti u razmatranje.

UNIQA osiguranje ni u kom slučaju nije obavezno finansirati projekte ili inicijative te isplaćivati sredstva.

UNIQA osiguranje kao organizator zadržava puno pravo informisanja medija u svrhu promocije konkursa „Radost života“, što uključuje i sve prijavljene te odabrane projekte ili inicijative.

Sva pitanja vezana uz prijavu i odabir projekata mogu se uputiti na info.uniqa@uniqa.ba

UNIQA osiguranje će odabranim nositeljima projekata ili inicijativa uputiti prijedlog odgovarajućeg ugovora, ovisno o karakteru projekta.

Prijavi projekat